VEDDIGE BUSS INTEGRITETSPOLICY OCH INFORMATON OM ANVÄNDNING AV COOKIES 
 
Med denna integritetspolicy vill Veddige Buss & Transport AB förklara hur vi behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss, reser med oss eller använder våra tjänster, och hur vi ser till att personuppgiftsbehandling utförs på ett ansvarsfullt sätt och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning 
 
VEM ANSVARAR FÖR DINA PERSONUPPGIFTER? 
Veddige Buss & Transport AB är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att personuppgiftsbehandling sker på ett lagligt sätt. Besök gärna www.datainspektionen.se, där kan du läsa mer om dina rättigheter avseende företag- och organisationers behandling av dina personuppgifter. Vid frågor om behandlingen kan du kontakta oss via uppgifterna nedan. Vi behandlar huvudsakligen dina personuppgifter när du: 

 • Reser med oss, 
 • Besöker våra hemsidor, våra plattformar i sociala medier. 
 • På annat sätt kommunicerar med oss. 

Din integritet är viktig för oss. Vi är därför angelägna om att de personuppgifter som samlas in om dig lagras och behandlas på ett tryggt och säkert sätt, och i enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.  
 
HUR VI BEHANDLAR DINA PERSONUPPGIFTER? 
Veddige Buss & Transport har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande mot dig eller om du har lämnat ditt samtycke till behandlingen. Veddige Buss & Transport kan även behöva behandla dina personuppgifter på grund av krav i lag eller förordning. 
 
VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAR VI? 
Veddige Buss & Transport behandlar de personuppgifter som lämnas till oss. Det kan vara namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, födelsedatum, köp- och resehistorik, betalningsinformation, och/eller annan information som du lämnat till oss, eller i övrigt är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig. 
Om vi behandlar dina personuppgifter för något ändamål som kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke innan sådan behandling påbörjas. 
 
Nedan följer exempel på vilka kategorier av personuppgifter som vi behandlar, för vilka ändamål, och med stöd av vilken rättslig grund det sker. 

 • För att fullgöra våra åtaganden gentemot dig.
 • För att administrera och genomföra ditt köp av våra resor.
 • För att administrera kvarglömda persedlar (hittegods).
 • För att kunna skicka reseerbjudande.
 • För att bekräfta att du innehar den lagstadgade minimiåldern för att genomföra köp online.
 • För att erbjuda dig rätt pris vid ex biljett- eller logiköp.
 • För att skicka dig enkäter som ger dig möjlighet att påverka våra erbjudanden.
 • För att skicka nyhetsbrev.
 • För att föra statistik i syfte att utveckla våra tjänster.

Uppgifter som du själv lämnar till oss, till exempel namn och kontaktuppgifter. 
Information om dina besök på våra hemsidor, genom s.k. cookies.
För mer information om hur vi använder cookies, se avsnitt Cookies. 
   
 HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 
Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med våra gallringsrutiner. 
Bokföringsdata sparas enligt Sveriges bokföringslag. 
Uppgifter kopplade till trafikolyckor sparar enligt Sveriges preskriptionsreglerna. 

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER? 
Veddige Buss & Transport AB värnar om din integritet. Hallandstrafiken arbetar därför ständigt med att vidta alla lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs för att skydda dina personuppgifter och i övrigt säkerställa att behandlingen sker enligt gällande lag. 

COOKIES 
Vi använder cookies på vår hemsida. En cookie är en liten textfil som placeras på din dator för att exempelvis underlätta vissa funktioner, som navigering på hemsidan. Vi använder även cookies för att samla statistik om antalet besökare på våra hemsidor, analysera besöksmönster samt förbättra hemsidans funktionalitet. Men vi använder oss även av cookies för viss typ av marknadsföring. 
Den information som samlas in via cookies på våra hemsidor används endast för Veddige Buss & Transport ändamål, dvs. inte för tredje parts ändamål. 

DINA RÄTTIGHETER 
Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. 
Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade. Vi kan inte radera dina uppgifter som utgör allmänna handlingar eller då det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler, eller när det finns andra legitima skäl till att uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Vi kan inte heller radera dina uppgifter om de krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden mot dig. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål. 
Begäran om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter skickas till oss på adressen som finns i punkten Kontaktuppgifter. 
Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress. 
Du har vidare rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter 

KONTAKTUPPGIFTER 
Personuppgiftsansvarig för behandling av dina uppgifter är det Veddige Buss & Transport AB som anges som ansvarig för den tjänst du använder eller webbplatsen du besöker. Om du har frågor rörande hur Veddige Buss & Transport AB behandlar dina personuppgifter, eller vill ha upplysning om och kontaktuppgifter till personuppgiftsansvariga. 

Veddige Buss AB  
Industrigatan 5 
432 67 VEDDIGE 
Telefon: +46 340 30008 
E-post: info@veddigebuss.com 

UPPDATERINGAR AV INTEGRITETSPOLICYN 
Veddige Buss gör löpande ändringar i denna policy.