MILJÖPOLICY

Veddige Buss & Transport AB utför in- och utrikes persontrafik. Persontrafik har bevisligen en påverkan på miljön och därför anser vi att omsorg om miljön och miljörelaterade frågor är viktiga. Vårt agerande styrs utifrån vad som är ekologiskt motiverat, tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och med hänsyn tagen till ställda kundkrav.
 
DETTA SKALL UPPNÅS GENOM ATT:

  • Vi skall göra miljöpolicyn känd för alla i företaget och göra den tillgänglig externt.
  • Vi skall respektera och följa regler och lagar samt ha god framförhållning inför framtida lagändringar.
  • Vi skall ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser.
  • Vi skall utföra våra tjänster med ständigt minskad miljöpåverkan utan att kvaliteten försämras.
  • Vi skall undvika tomgångskörning i största möjliga mån. Man skall använda förvärmningssystemet istället för för tomgångskörning.
  • Vi skall tillämpa inköp som eftersträvar att minska vår klimatpåverkan genom bättre fordon som är Euro 6 och bränsle som HVO eller RME.
  • Vi skall skapa och underhålla verksamhetsrutiner för ständig förbättring och en hållbar utveckling.
  • Vi skall förebygga incidenter och olyckor som negativt påverkar miljö, hälsa och material.

Vi skall på marknaden betraktas som ett miljömedvetet transportföretag.
Vår miljöpolicy utgör grunden för våra övergripande och detaljerade miljömål. Miljöpolicyn är kommunicerad till alla anställda hos Veddige Buss & Transport genom verksamhetssystemet samt till alla underleverantörer genom våra avtal.